Stadgar

1 § SYFTE
Astu Stompers Gotland Line Dance är en ideell förening.

Föreningen har till syfte att främja och utveckla Linedance på Gotland genom information, kurser och uppvisningar. Föreningen skall ge medlemmarna möjlighet att utöva dansformen utöver kurstillfällena. Alla som vill,oavsett ras, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven verksamhet. Föreningen vill i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll.

2 § BESLUTANDE ORGAN
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och där emellan styrelsen.

3 § FIRMATECKNING
Ordförande och kassör är firmatecknare om inget hinder för detta föreligger. Styrelsen kan då utse annan firmatecknare.

4 § VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Verksamhetsår och räkenskapsår räknas per kalenderår.

5 § STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING
För ändring av stadgar eller upplösning av föreningen fordras beslut av två möten, varav ett ordinarie årsmöte. Beslut om upplösning skall biträdas av minst hälften av medlemmarna och minst 2/3 av den närvarande.

Vid upplösning skall kvarstående medel skänkas till främjande av dans för barn och ungdomar på Gotland

6 § MEDLEMMARNAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmar,
 • har rätt till information om föreningens verksamhet,
 • skall betala medlemsavgift senast den 31 januari. Nya medlemmar skall betala medlemsavgiften senast 30 dagar efter inträde i föreningen.
 • skall betala de avgifter som beslutas av årsmöte och styrelse

Barn betalar halv medlemsavgift. Som barn räknas medlem till och med det kalenderår vederbörande fyller 15 år.
Medlem har rätt att när som helst, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen utträda ur föreningen.

7 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLA PÅ ÅRSMÖTET
Såväl medlem som styrelsen få avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.
Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

8 § ÅRSMÖTET OCH EXTRA ÅRSMÖTE.
TIDPUNKT OCH KALLELSE
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tre veckor före årsmötet tillsändas medlemmar via e-post, om sådan är anmäld, anslås på hemsidan och vid kurserna. Har förslag väckts om stadgeändring eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorerna berättelse, verksamhetsplanering med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsen yttrande skall senast en vecka före årsmötet finnas tillgängliga för medlemmarna. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

9 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT
För att ha rösträtt vid föreningsmöten skall medlemsavgiften vara betald. Medlem som under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på föreningsmöten. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

10 § BESLUT OCH OMRÖSTNING
Årsmötet är beslutfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad röstlängd, är närvarande på mötet.
Beslut fattas med ja- eller nej-rop eller efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning kan begäras.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträdes ordförande vid mötet, om denne är röstberättigad., är så inte fallet avgör lotten). Vid val med lika röstetal sker avgörandet dock genom lottning.

11 § EXTRA ÅRSMÖTE
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller då minst 10 % av medlemmarna begär detta. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.
Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmötet skall tillställas medlemmar senast 7 dagar före mötet via mejl-lista och hemsida.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 9 och 10.

12 § VALBARHET
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen.

13 § ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets/ räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;

d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

13. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

14 § VALBEREDNING
Olika åldersgrupper skall finnas representerade.

Valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet överlämna sitt förslag

15 § REVISION
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före års­mötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets-och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 14 dagar före årsmötet.

Revisorerna behöver inte vara medlemmar i föreningen.

16 § STYRELSEN
Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 4 ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen väljs på årsmötet. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.

Styrelsen kan adjungera ytterligare ledamot som har yttrande- och förslagsrätt.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Det åligger styrelsen

 • att verka för föreningens ändamål
 • att verkställa av årsmötet fattade beslut
 • att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • att förbereda årsmöte
 • att upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid föreningens årsmöte
 • att för föreningen iaktta gällande lagar och bindande regler
 • att ansvara för föreningens ekonomi och bokföring

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet styrelseledamöter så begär. Beslutsprotokoll skall föras.
Kallelse till styrelsemöte skall utsändas minst en vecka före sammanträdet.
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det när­maste därefter följande sammanträdet
Antaget vid årsmötet den 19 februari 2010 och extra årsmötet 10 oktober 2010